Home » Đời sống sinh viên

Cơ sở Cao Thắng

  • P. C204, 93 Cao Thắng, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
  • Điện thoai: (08) 3830 1877    

Cơ sở Quang Trung

  • P. E103, Lô 10, CVPM Quang Trung, quận 12, Tp. Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: (08) 5437 0086

Email: 

CỘNG ĐỒNG HOA SEN