Home » Đời sống sinh viên » Nghiên cứu khoa học » Hỏi đáp
Hỏi đáp

Kinh phí NCKH

Kinh phí NCKH được hỗ trợ như thế nào, thủ tục thanh toán ra sao?

Đề tài nghiên cứu

Đề tài nghiên cứu báo cáo tại Hội thảo NCKHSV có thể là một phần của báo cáo tốt nghiệp không?

Tìm giảng viên hướng dẫn

Nhóm sinh viên tìm giảng viên hướng dẫn thư thế nào? Ở đâu?

Thời điểm tổ chức hội thảo Nghiên cứu khoa học sinh viên

Thời điểm tổ chức hội thảo Nghiên cứu khoa học sinh viên (NCKHSV) được tổ chức vào thời điểm nào?

Thời gian đăng ký đề tài NCKH

Thời gian đăng ký đề tài NCKH diễn ra như thế nào?
Đăng nhập
CỘNG ĐỒNG HOA SEN