Home » Học bổng - Tài chính » Học phí

Trường Đại học Hoa Sen thông báo về việc sửa đổi Quy định về học phí ban hành theo số quyết định 1315/2011/BGH ngày 15 tháng 09 năm 2011 áp dụng cho tất cả học sinh, sinh viên hệ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, kỹ thuật viên, liên thông chính qui, liên kết đào tạo quốc tế như sau: 

1.      Điều chỉnh:

1.1 Tại điều V: mục 5.2 - Xử lý sinh viên vi phạm qui định về học phí:

Mục 5.2.1: Tạm ngưng học tối đa bốn (04) học kỳ đối với các trường hợp không hoàn tất học phí, không có đơn hoãn và không thông tin phản hồi đối chiếu việc đóng học phí theo thời gian quy định. Phòng Hỗ trợ sinh viên sẽ ra quyết định Tạm ngưng học và gửi quyết định qua email cho sinh viên vào đầu tuần một (01) của mỗi học kỳ.

- Mục 5.2.2: Buộc thôi học sau khi hết thời hạn xử lý kỷ luật tại mục 5.2.1 nhưng sinh viên vẫn tiếp tục không hoàn tất học phí và không thực hiện phản hồi đối chiếu việc đóng học phí theo thời gian quy định, Phòng Đào tạo ra quyết định buộc thôi học, gửi quyết định qua email và qua đường bưu điện đến nhà của sinh viên.

Các điều khoản trên đây thay cho điều khoản cũ tại điều V (mục 5.2.1, 5.2.2 và 5.2.3): Xử lý sinh viên vi phạm qui định học phí.

Các điều khoản khác trong Quy định được ban hành theo Quyết định số 1315/BGH ngày 15 tháng 09 năm 2011 vẫn còn hiệu lực thi hành.

Thông báo có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Xem thông tin chi tiết tại đây

CỘNG ĐỒNG HOA SEN