Home » Đời sống sinh viên

 1. OUR VISION  -  TẦM NHÌN
 • Envisioning a Vietnam catching up with the world thanks to its people’s good background in English, which helps them access to most useful information and learning resources, Let’s Rendezvous (LR) was formed on November 6th 2006, expanded from English Speaking Club, will be a community-based organization working to develop language learning environments which are to enhance proactive initiative and self-reliance in learners.
 • Hướng đến một đất nước Việt Nam bắt kịp với sự phát triển của thế giới nhờ vào trình độ tiếng Anh tốt sẽ giúp người Việt Nam tiếp cận được với những tài liệu học tập cùng những thông tin hữu ích nhất, Let’s Rendezvous được thành lập ngày 04 tháng 11 năm 2006 phát triển từ CLB tiếng Anh, sẽ là một tổ chức hoạt động vì cộng đồng, hoạt động để phát triển môi trường học tập ngôn ngữ nhằm để tăng cường sự chủ động và khả năng độc lập của người họ.
 1. OUR MISSION – SỨ MỆNH
 • Let’s Rendezvous will build partnerships between individuals and English speaking communities on the principles of the Truth, the Goodness and the Beauty.
 • Let’s Rendezvous sẽ thiết lập sự cộng tác giữa những cá nhân và cộng đồng sử dụng tiếng Anh cùng hướng tới cái đẹp chân, thiện, mỹ.
 1. OUR GOALS – MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG
 • To provide English speaking activities in many different forms.
 • To promote social values and inspire critical thinking among the members.
 • To share team-building experience and life skills with individuals and organizations.
 • Cung cấp các hoạt động thực hành tiếng Anh trong nhiều hình thức khác nhau.
 • Thúc đẩy phát triển những giá trị xã hội và khuyến khích khả năng tư duy phản biện trong thành viên.
 • Chia sẻ các kinh nghiệm xây dựng đội nhóm vững mạnh và các kỹ năng sống cần thiết cho cá nhân cũng như tổ chức.
 • Let’s Rendezvous – English Speaking Club, our frequent activities, is organized from 9 – 11am every 1st and 3rd Sunday of each month at Cao Thang campus.
 • Let’s Rendezvous – Câu lạc bộ nói tiếng Anh, với những hoạt động thường xuyên, được tổ chức từ 9 – 11 giờ sáng chủ nhật thứ nhất và thứ ba hàng tháng tại cơ sở Cao Thẳng.
 1. Contact – Liên hệ:

 

CỘNG ĐỒNG HOA SEN