Home » Đời sống sinh viên

Đoàn  Trường  Đại  học  Hoa  Sen  là  tổ  chức  Đoàn  cơ  sở  trực  thuộc Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh, được thành lập vào ngày 16/11/1999. Ngày 19/08/2007, Ban Chấp hành Đoàn trường lần IV nhiệm kỳ (2007 – 2009) đã chính thức ra mắt, đánh dấu 4 nhiệm kỳ phát triển không ngừng của Đoàn trường.

CỘNG ĐỒNG HOA SEN