Home » Đời sống sinh viên » Đoàn - Hội
Đoàn trường Hoa Sen

Đoàn  Trường  Đại  học  Hoa  Sen  là  tổ  chức  Đoàn  cơ  sở  trực  thuộc Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh, được thành lập vào ngày 16/11/1999. Ngày 19/08/2007, Ban Chấp hành Đoàn trường lần IV nhiệm kỳ (2007 – 2009) đã chính thức ra mắt, đánh dấu 4 nhiệm kỳ phát triển không ngừng của Đoàn trường.

Hội SV trường Hoa Sen
CỘNG ĐỒNG HOA SEN